راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 هیئت تحریریه از تمام نویسندگانی که برای این مجله مقاله ارسال می‌دارند تقاضا دارد نکات زیر را رعایت کنند:

 1-کل مقاله همراه با جداول نمودارها و اشکال در یک فایل ارسال شود.

 2- نام فایل به انگلیسی تایپ شود.

 3- نام فایل نباید اسم نویسنده (یا هر نشانی از وی) باشد.

 4- مقاله حداکثر 15 صفحه A4 20 سطری باشد.

 5- عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی نوشته شود.

 5- مقاله دارای چکیده‌های فارسی و انگلیسی (در حدود 150 کلمه) باشد.

 6- کلید واژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی در پائین چکیده‌ها آورده شوند (3 تا 6 کلمه).

 7- مقاله باید شامل 4 قسمت اصلی باشد:

 مقدمه: شامل بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف‌ها، پرسش‌ها یا فرضیه‌های پژوهش (در صورت لزوم).

 روش پژوهش: شامل طرح، همراه با جداول و نمودارهای ضروری مطابق با ضوابط APA، جامعه آماری و نمونه، روش نمونه‌گیری، ابزارها و روایی و پایایی آنها.

 یافته‌ها: نتایج پژوهش.

 بحث و نتیجه‌گیری: ترکیب و پیوند یافته‌های پژوهش با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

 8- منابع فارسی و انگلیسی جدید باشند، به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند و مطابق اصول نگارش APA تنظیم شوند. هم‌چنین ارجاع در متن نیز باید مطابق اصول نگارش APA باشد.

 9- مقاله با استفاده از نرم افزار Word 2010 با فونت B lotus 12، حاشیه 2/5 و فاصله بین خطوط 1/15 تحریر گردد.

 10- معادل‌های خارجی اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر رایج و اسم‌های انگلیسی (بار اول که در مقاله به آنها اشاره می‌شود) به صورت پانوشت در همان صفحه ارائه شوند.

 10- منابع مورد استفاده فارسی و انگلیسی، معتبر و معروف و جدید باشند.

 11- منابع در پایان مقاله به صورت زیر نوشته شوند:

 کتاب فارسی (تألیف): نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار. عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر.

 خداپناهی، محمدکریم (1388). انگیزش و هیجان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

 کتاب فارسی (ترجمه): نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار نسخه اصلی. عنوان کتاب. کلمه ترجمه و نام و نام خانوادگی مترجم سال انتشار ترجمه. محل انتشار، ناشر.

 مثال: ریو، جان­ مارشال (2006). انگیزش و هیجان. مترجم: یحیی سیدمحمدی (1386). ویرایش چهارم، تهران: نشر ویرایش.

 پایان نامه: نام خانوادگی و نام نویسنده. سال. عنوان، پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری به اضافه عنوان رشته، نام دانشکده، نام دانشگاه.

 

 مثال: ظفری، صغری (1391). رابطه برخی پیشایندهای مهم و مربوط با مولفه های هدف­گرایی اجتماعی و رابطه مولفه های اخیر با کارآمدی

 

 تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستا­ن­های شهر اهواز. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  کتاب انگلیسی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار. عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر.

   Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

 

 مقاله انگلیسی و فارسی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام مجله (حروف اول کلمه‌های اصلی عنوان مجله انگلیسی بزرگ نوشته شوند)، دوره (یا جلد)، شماره، صفحه.

 مثال: سیف، علی اکبر (1369). تعریف و طبقه‌بندی تفکر. دانشنامه، 2، 65-50. 

 Hurtz, G. M., & Donovan, J. J. (2000). Personality and job performance. Journal of Applied Psychology,85,869-875

 مقاله الکترونیکی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، دوره (یا جلد)، شماره، صفحه، آدرس وب سایت، تاریخ جستجو و استفاده از مقاله در اینترنت در پرانتز.

 مثال:

 Baumeister, Roy F., and Mark R. Leary (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation, Journal of Psychological Bulletin, 117(3),

497-529.

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی راهنمای نویسندگان

کانال اطلاع رسانی تلگرام

 

اخبار نشریه

 Joomlart Forum دعوت از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها برای همکاری در گروه داوران

انتشار

Documentationمجله علمی-تخصصی پیشرفت های نوین در علوم رفتاری به صورت ماهانه چاپ می شود .

 

محورهای مجله

Documentationروانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودک، روانشناسی استثنایی، روانشناسی اجتماعی، مشاوره، علوم تربیتی و سایر گرایش مرتبط

مکاتبه با دفتر مجله

به منظور مکاتبه با دفتر مجله، می‌توانید به آدرس پست الکترونیکی  info@ijndibs.com  پیام ارسال نمایید.